Contact.

BEDANKT!

LAAT EEN BERICHTJE ACHTER

Wij komen er zo spoedig mogelijkbij je op terug.
Uw bericht is verstuurd.
Verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor onderlinge communicatie en zal niet met derden gedeeld worden.
Welkom > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

01. Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en vormen hiermede een geheel, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

02. Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook en prijsopgaven vervallen, indien deze niet binnen 7 werkdagen na verzending respectievelijk afgifte schriftelijk voor akkoord bevestigd in ons bezit zijn.

03. Wij zijn gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde, dat door de wederpartij zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

04. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor ons, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Betaling

05. Tenzij anders overeengekomen dient 75% van het totaalbedrag uiterlijk 21 dagen voor het evenement op de rekening van BURO RUW te staan. De resterende 25% dient uiterlijk binnen 14 dagen na het evenement voldaan te zijn.

06. Indien betaling van de factuur niet binnen de in het vorige artikel genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% procent per maand verschuldigd over openstaand bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 procent van het –met inbegrip van voormelde rente – door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Annulering

07. In geval de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren zijn wij gerechtigd annuleringskosten ter grootte van 25 procent van het offerte- respectievelijk factuurbedrag in rekening te brengen. Annulering binnen 3 weken voor het evenement is niet meer mogelijk u bent dan het volledige bedrag verschuldigd. Voor een wijziging in het aantal deelnemers, geldt een termijn van 14 dagen.

Reclames

08. Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na beëindiging van het evenement bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.

Aansprakelijkheid

09. Meedoen aan een evenement in welke vorm dan ook, geschiedt altijd op eigen risico. BURO RUW is nooit aansprakelijk voor tijdens een evenement opgelopen, lichamelijk letsel

010. Een ieder die meedoet aan een evenement of zich al dan niet met toestemming van ons binnen het evenemententraject bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

011. BURO RUW is eveneens niet aansprakelijk ingeval van verlies , diefstal of beschadiging van geldstukken, goed, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waardedocumenten of andere zaken van waarde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken van waarde geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.

012. De wederpartij is verplicht de schade te vergoeden die hij of zijn bagage aan BURO RUW berokkent.

013. Voor zover een evenementendeelnemer niet de contractuele wederpartij is van BURO RUW, is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden, BURO RUW lijdt, doordat de evenementendeelnemer op grond van deze voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

Veiligheid

014. Indien door omstandigheden het evenement betreffend uitsluitend in het belang van de veiligheid heeft BURO RUW te allen tijde het recht, wijzigingen in het evenementenprogramma aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

015. Toegang tot, dan wel deelname aan het evenement kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.

016. de evenementendeelnemer dient de van overheidswege en BURO RUW gestelde voorschriften, met name doch niet uitsluitend welke die in belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen. Hij/zij zal zich voorts in het algemeen onthouden van zodanige gedragingen waardoor hij zichzelf en/of andere evenementendeelnemers in een gevaarsituatie brengt.

017. Indien de evenementendeelnemer het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt is BURO RUW gerechtigd in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het evenement.

018. De uit deze condities voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid en de aan deze toegekende rechten gelden eveneens voor en komen toe aan zijn ondergeschikten en allen die in het bedrijf werkzaam zijn.

Nederlands recht

019. Op al deze artikelen en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing